Giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 11: Books

Giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 11: Books A. Reading (Trang 118-119-120-121 SGK Tiếng Anh 12) Before you read (Trước khi bạn đọc) Work in pairs. Ask each other the following questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi nhau những câu hỏi sau.) 1. Do you often read books? (Bạn có thường đọc sách không?) … Read more

DMCA.com Protection Status