Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập chung trang 169

Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập chung trang 169

Bài 1: Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập chung trang 169

a) 32 + 7…40                                b) 32 + 14……14 + 32

45 + 4….54 + 5                                 69 – 9……96 – 6

55 – 5… 40 + 5                                 57 – 1…….57 + 1

Bài 2: Một thanh gỗ dài 97cm, bố em cưa bớt đi 2cm. Hỏi thanh gỗ còn lại dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Bài 3: Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập chung trang 169

Giỏ 1 có: 48 quả cam.

Giỏ 2 có: 31 quả cam.

Loading...

Tất cả có:….quả cam?

Bài giải:

Bài 1:

a) 32 + 7  < 40                                b) 32 + 14 = 14 + 32

45 + 4 < 54 + 5                                 69 – 9 < 96 – 6

55 – 5 > 40 + 5                                 57 – 1 < 57 + 1

Bài 2: 

Thanh gỗ còn lại dài là:

97 – 2 = 95 (cm)

Đáp số: 95cm.

Bài 3:

Số quả cam có trong hai giỏ là:

48 + 31 = 79 (quả)

Đáp số: 79 quả.

Đánh giá bài viết
Loading...
DMCA.com Protection Status